Annual Report|da0c7c0c-7192-4e43-86e4-c510271c376b
-->
2020 Sprawozdanie dotyczące wyników w skrócie

Polish icpdf.png 1 MB
15.11.2021

Kilka słów na temat dokumentu „Sprawozdanie dotyczące wyników za 2020 r. w skrócie”

„Sprawozdanie dotyczące wyników za 2020 r. w skrócie” stanowi podsumowanie „Sprawozdania dotyczącego wyników wykonania budżetu UE – stan na koniec 2020 r.”, w którym Trybunał przeanalizował jeden specyficzny aspekt unijnych ram wykonania oraz rezultaty osiągnięte w próbie unijnych programów wydatków, a także zweryfikował, w jakim stopniu jego zalecenia sformułowane w sprawozdaniach specjalnych opublikowanych w 2017 r. zostały zrealizowane przez jednostki kontrolowane.

Pełny tekst tych sprawozdań jest dostępny na stronie internetowej eca.europa.eu.

Europejski Trybunał Obrachunkowy jest niezależnym zewnętrznym kontrolerem UE. Ostrzega on przed zagrożeniami, poświadcza wiarygodność, zwraca uwagę na uchybienia i dobre praktyki oraz formułuje wskazówki dla decydentów UE na temat tego, jak usprawnić zarządzanie polityką i programami unijnymi. Wykonując swoje zadania, zapewnia on obywatelom UE informacje o tym, jak wydawane są ich pieniądze.