Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->
Sprawozdanie specjalne 26/2021: Prawidłowość wydatkowania środków w obszarze unijnej polityki spójności – Komisja co roku przedstawia informacje na temat minimalnego szacowanego poziomu błędu, ale nie są one ostateczne

Polish icpdf.png 1 MB
23.11.2021

Polityka spójności stanowi jedną z największych części budżetu UE. Jest to również obszar polityki, w którym w opinii Trybunału ryzyko wystąpienia nieprawidłowych wydatków jest wysokie. Odpowiednie i wiarygodne oszacowanie poziomu błędu w wydatkach w obszarze polityki spójności ma zatem kluczowe znaczenie, jeżeli chodzi o udostępnianie przez Komisję informacji na temat zgodności wydatków w tym obszarze polityki z przepisami prawa oraz odnośne czynności monitorowania. Zgodnie z ustaleniami Trybunału kluczowe wskaźniki efektywności podawane w rocznych sprawozdaniach z działalności stosownych dyrekcji generalnych oraz w sprawozdaniu rocznym Komisji z zarządzania i wykonania odpowiadają minimalnemu poziomowi błędu, a ponadto informacje te nie są ostateczne. Ten stan rzeczy wynika z tego, że zarówno programy operacyjne, jak i operacje są w ograniczonym stopniu objęte kontrolami zgodności przeprowadzanymi przez Komisję, a także z ograniczeń cechujących nieodłącznie przeglądy dokumentacji realizowane przez Komisję oraz problemów związanych z jej pracami kontrolnymi.

​Sprawozdanie specjalne Europejskiego Trybunału Obrachunkowego przedstawiono na mocy art. 287 ust. 4 akapit drugi TFUE.