Review|1149db91-ec84-40c2-9113-0340f5d5d3cf
-->
Przegląd nr 05/2021: Unijne ramy wdrażania dużych projektów dotyczących infrastruktury transportowej – porównanie międzynarodowe

Polish icpdf.png 2 MB
25.11.2021

Duże projekty infrastrukturalne odgrywają kluczową rolę w budowie transeuropejskiej sieci transportowej w UE. W niniejszym przeglądzie dokonano porównania ram unijnych w tym zakresie z rozwiązaniami przyjętymi w wybranych krajach, a także wskazano praktyki, które mogą stanowić źródło inspiracji dla Komisji i decydentów politycznych i które w razie potrzeby można dostosować do kontekstu UE.
Kontrolerom nie udało się zidentyfikować żadnych praktyk, które pozwoliłyby wyeliminować występujące w UE uchybienia w procesie formułowania strategii. Jeśli z kolei chodzi o procesy koordynacji i wyboru projektów oraz ich monitorowania i ewaluacji ex post, przytoczyli oni użyteczne przykłady.
Analizie poddano ponadto sześć projektów współfinansowanych przez UE, aby sprawdzić, czy nie doszło w nich do opóźnień i przekroczenia budżetu. W porównaniu z globalnym poziomem odniesienia w czterech z tych projektów stwierdzono nieznaczne przekroczenie budżetu, a ponadto w większości z nich wystąpiły istotne opóźnienia w stosunku do pierwotnego harmonogramu prac.