Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->
Sprawozdanie specjalne 27/2021: Wsparcie UE na rzecz turystyki – potrzeba nowej orientacji strategicznej i lepszego podejścia do finansowania

Polish icpdf.png 5 MB
14.12.2021

Turystyka jest jednym z kluczowych sektorów gospodarki w UE. Pandemia COVID-19 wywarła dramatyczny i bezprecedensowy wpływ na sektor turystyki, gwałtownie ograniczając ruch turystyczny, a tym samym dochody przedsiębiorstw związanych z turystyką. Oprócz tego bezpośredniego wstrząsu sektor turystyki stoi przed innymi, bardziej długoterminowymi wyzwaniami związanymi z jego transformacją ekologiczną i cyfrową, konkurencyjnością, zrównoważonym rozwojem i odpornością.

Komisja określiła swoją obecną unijną strategię na rzecz turystyki już w 2010 r. Od 2015 r. do wybuchu pandemii COVID-19 Komisja dokonała przeglądu priorytetów w sektorze turystyki w kontekście szerszych strategii politycznych, ale nie przełożyła tych priorytetów na konkretny plan działania, który wsparłby ich realizację. W odpowiedzi na dramatyczne oddziaływanie pandemii COVID-19 na unijny sektor turystyki Komisja zainicjowała działania mające na celu określenie agendy dla turystyki 2030. Przeprowadzona przez Trybunał analiza projektów EFRR w dziedzinie turystyki przyniosła niejednoznaczne wyniki: niektóre projekty były trwałe i przyczyniły się do rozwoju działalności turystycznej w regionie, inne miały jedynie ograniczone oddziaływanie. W kilku przypadkach niedociągnięcia we wstępnym planowaniu projektu i w ocenie potrzeb, jak również na etapie wyboru projektu spowodowały ograniczenie zakresu projektu, opóźnienia i przekroczenie kosztów podczas jego realizacji. Komisja przedstawiła środki mające na celu złagodzenie oddziaływania kryzysu wywołanego pandemią COVID-19 na przemysł turystyczny UE.

​Trybunał zaleca, aby Komisja określiła nową strategię turystyczną UE. Powinna też zachęcać państwa członkowskie do stosowania odpowiednich procedur wyboru projektów w ramach inwestycji finansowanych ze środków EFRR w sektorze turystyki, tak aby wspierać tę nową orientację strategiczną.

Sprawozdanie specjalne Europejskiego Trybunału Obrachunkowego przedstawiono na mocy art. 287 ust. 4 akapit drugi TFUE.