Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->
Sprawozdanie specjalne 01/2022: Wsparcie UE na rzecz praworządności na Bałkanach Zachodnich – pomimo poczynionych wysiłków wciąż występują zasadnicze problemy

Polish icpdf.png 5 MB
10.01.2022

Praworządność jest jedną ze wspólnych wartości jednoczących państwa członkowskie UE. Została ona zapisana w art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej. Jest również zasadniczym i nieodzownym warunkiem członkostwa w UE. Trybunał przeprowadził kontrolę dotyczącą tego, czy wsparcie Unii na rzecz praworządności w sześciu krajach Bałkanów Zachodnich aspirujących do członkostwa w UE było skuteczne. Z jego ustaleń wynika, że choć działania UE przyczyniły się do przeprowadzenia reform technicznych i operacyjnych, takich jak poprawa efektywności sądownictwa i opracowanie odnośnych przepisów, mają one niewielki ogólny wpływ na realizację podstawowych reform w zakresie praworządności w regionie. Trybunał zaleca, by Komisja usprawniła mechanizm promowania reform w zakresie praworządności, zintensyfikowała wsparcie na rzecz organizacji społeczeństwa obywatelskiego i niezależnych mediów, wzmocniła korzystanie z mechanizmu warunkowości, a także usprawniła sprawozdawczość i monitorowanie w ramach projektów.

Sprawozdanie specjalne Europejskiego Trybunału Obrachunkowego przedstawiono na mocy art. 287 ust. 4 akapit drugi TFUE.