Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->
Sprawozdanie specjalne 03/2022: Wprowadzenie sieci 5G w UE – opóźnienia we wdrażaniu i nierozwiązane kwestie związane z bezpieczeństwem

Polish icpdf.png 9 MB
24.01.2022

Szacuje się, że w latach 2021–2025 technologia 5G doprowadzi do wzrostu europejskiego PKB o 1 bln euro i może przyczynić się do stworzenia lub przekształcenia nawet 20 mln miejsc pracy we wszystkich sektorach gospodarki. Kontrolerzy Trybunału zauważyli, że opóźnienia we wdrażaniu sieci 5G zagrażają osiągnięciu celów UE w tym zakresie, a ponadto konieczne są dalsze wysiłki, by wyeliminować problemy dotyczące bezpieczeństwa. W związku z tym w sprawozdaniu przedstawili oni szereg zaleceń skierowanych do Komisji, które mają przyczynić się do sprawniejszego wdrażania bezpiecznych sieci 5G w UE w terminowy i skoordynowany sposób.

Sprawozdanie specjalne Europejskiego Trybunału ​Obrachunkowego przedstawiono na mocy art. 287 ust. 4 akapit drugi TFUE.