Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->
Sprawozdanie specjalne 04/2022: Fundusze inwestycyjne – działania UE dotychczas nie doprowadziły do stworzenia prawdziwie jednolitego rynku przynoszącego korzyści inwestorom

Polish icpdf.png 1 MB
21.02.2022

​​Fundusze inwestycyjne odgrywają kluczową rolę w europejskiej unii rynków kapitałowych. Stanowią one pomoc dla inwestorów w efektywnym lokowaniu kapitału. Trybunał ocenił adekwatność ram regulacyjnych, działania UE zmierzające do stworzenia skutecznych – i działających w podobny sposób – systemów nadzoru we wszystkich państwach członkowskich, a także unijne prace na rzecz ochrony inwestorów i stabilności finansowej.

Stwierdził on, że działania UE umożliwiły stworzenie jednolitego rynku dla funduszy inwestycyjnych, lecz nie przyniosły jeszcze pożądanych rezultatów, ponieważ rzeczywista działalność transgraniczna i korzyści dla inwestorów pozostają ograniczone. Spójność i skuteczność nadzoru nad funduszami oraz ochrona inwestorów są niewystarczające. Trybunał zaleca przeprowadzenie aktualizacji ram prawnych, zwiększenie skuteczności prac nad konwergencją, poprawę ochrony inwestorów i usprawnienie ram sprawozdawczości.

​Sprawozdanie specjalne Europejskiego Trybunału Obrachunkowego przedstawiono na mocy art. 287 ust. 4 akapit drugi TFUE.