Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->
Sprawozdanie specjalne 06/2022: Unijne prawa własności intelektualnej-Nie zapewniono całkowicie niezawodnej ochrony

Polish icpdf.png 3 MB
26.04.2022

W ramach niniejszej kontroli oceniono, czy prawa własności intelektualnej dotyczące znaków towarowych UE, wzorów unijnych i oznaczeń geograficznych są dobrze chronione na jednolitym rynku.

Ogólnie rzecz biorąc, prawom tym zapewniono solidną ochronę, choć w przepisach występują niedociągnięcia i brak jest jasnej metody ustalania opłat na szczeblu Unii. Odnotowano również uchybienia w ramach dotyczących rozliczalności Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), w sposobie zarządzania przez Urząd europejskimi projektami współpracy oraz we wdrażaniu systemu oznaczeń geograficznych i kontrolach celnych dotyczących egzekwowania praw własności intelektualnej prowadzonych przez Komisję i organy państw członkowskich.

Trybunał zaleca Komisji, by uzupełniła i zaktualizowała ramy regulacyjne, oceniła mechanizmy zarządcze i metodę ustalania opłat, poprawiła systemy oznaczeń geograficznych oraz ulepszyła ramy egzekwowania praw własności intelektualnej. EUIPO z kolei powinien usprawnić zarządzanie realizowanymi przez siebie europejskimi projektami współpracy.

Sprawozdanie specjalne Europejskiego Trybunału Obrachunkowego przedstawiono na mocy art. 287 ust. 4 akapit drugi TFUE.