Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->
Sprawozdanie specjalne 07/2022: Instrumenty służące umiędzynarodowieniu MŚP- zapewniono dużo działań wspierających, lecz nie były one w pełni spójne ani skoordynowane

Polish icpdf.png 2 MB
17.05.2022

Trybunał zbadał, czy polityka UE dotycząca umiędzynarodowienia MŚP jest poparta spójną i skoordynowaną strategią oraz czy Europejska Sieć Przedsiębiorczości i inicjatywa Startup Europe skutecznie przyczyniły się do umiędzynarodowienia MŚP.

Komisja podjęła wprawdzie wiele działań wspierających umiędzynarodowienie MŚP, nie są one jednak wystarczająco spójne ani skoordynowane. Europejska Sieć Przedsiębiorczości osiągnęła swoje wartości docelowe, lecz należy poprawić jej widoczność i zasięg w krajach trzecich. Inicjatywa Startup Europe odpowiada na potrzeby przedsiębiorstw typu start-up tylko w perspektywie krótkoterminowej. Nie jest ponadto wystarczająco monitorowana ani skoordynowana.

Trybunał zaleca, aby Komisja podwyższyła poziom wiedzy, poprawiła spójność i trwałość działań, zwiększyła widoczność Europejskiej Sieci Przedsiębiorczości, zacieśniła współpracę w ramach sieci i podobnych programów oraz poszerzyła jej zasięg geograficzny, a także ulepszyła monitorowanie i długoterminową skuteczność inicjatywy Startup Europe.

Sprawozdanie specjalne Europejskiego Trybunału Obrachunkowego przedstawiono na mocy art. 287 ust. 4 akapit drugi TFUE.