Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->
Sprawozdanie specjalne 09/2022: Wydatki na rzecz klimatu w budżecie UE na lata 2014–2020 - Nie są tak wysokie, jak podaje Komisja

Polish icpdf.png 5 MB
30.05.2022

UE zobowiązała się przeznaczyć na działania w dziedzinie klimatu co najmniej 20% swojego budżetu na lata 2014–2020. Komisja ogłosiła, że UE osiągnęła ten cel – zgodnie z przedstawionymi przez nią informacjami wydatki na rzecz klimatu wyniosły w tym okresie 216 mld euro. Trybunał stwierdził, że te zadeklarowane wydatki nie zawsze były w istocie związane z działaniami w dziedzinie klimatu, a kwoty przedstawione w sprawozdaniach na ten temat były ogólnie zawyżone. Oszacował on, że podaną kwotę zawyżono o co najmniej 72 mld euro.

Pomimo że Komisja planuje wprowadzić usprawnienia do sprawozdawczości dotyczącej działań w dziedzinie klimatu na okres 2021-2027, nie udało się wyeliminować wszystkich problemów. Trybunał sformułował zalecenia, które mają na celu poprawę tej sprawozdawczości oraz powiązanie wkładu budżetowego UE z unijnymi celami klimatycznymi i energetycznymi. Zaleca on również Komisji, aby uzyskała dowody naukowe na poparcie szacunków dotyczących wkładu polityki rolnej UE w działania w dziedzinie klimatu.

Sprawozdanie specjalne Europejskiego Trybunału Obrachunkowego przedstawiono na mocy art. 287 ust. 4 akapit drugi TFUE.