Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->
Sprawozdanie specjalne 11/2022: Ochrona budżetu UE - Należy usprawnić wykorzystanie czarnych list

Polish icpdf.png 2 MB
23.05.2022

Czarne listy są narzędziem zapobiegania nadużyciom finansowym. UE korzysta z bazy danych EDES do wykluczania niewiarygodnych kontrahentów – na przykład podmiotów dopuszczających się nadużyć finansowych, korupcji lub innych nieprawidłowości – z możliwości ubiegania się o finansowanie publiczne. W ramach niniejszej kontroli Trybunał ocenił, czy czarne listy są skutecznie wykorzystywane do ochrony budżetu UE, i ustalił, że obecny system nie jest skuteczny, ponieważ nie ustanowiono spójnego zestawu wymogów dla poszczególnych trybów zarządzania. Co więcej, w przypadku środków zarządzanych przez państwa członkowskie stosowanie systemów wykluczenia nie jest obowiązkowe. Rozdzielenie obowiązków między zbyt dużą liczbę podmiotów i niedociągnięcia w identyfikowaniu kontrahentów, którzy powinni zostać wykluczeni, doprowadziły do tego, że na czarnej liście w EDES zarejestrowano niewiele przypadków. Trybunał zaleca w związku z tym rozszerzenie zakresu wykorzystania EDES na środki zarządzane przez państwa członkowskie, do których ma obecnie zastosowanie wiele niespójnych przepisów prawnych dotyczących wykluczania. Zaleca również, by do identyfikowania niewiarygodnych kontrahentów lepiej wykorzystywać dostępne dane i narzędzia cyfrowe.

Sprawozdanie specjalne Europejskiego Trybunału Obrachunkowego przedstawiono na mocy art. 287 ust. 4 akapit drugi TFUE.