Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->
Sprawozdanie specjalne 14/2022: Reakcja Komisji na nadużycia finansowe we wspólnej polityce rolnej – Czas drążyć głębiej

Polish icpdf.png 3 MB
04.07.2022

Nadużycia finansowe szkodzą interesom finansowym UE i uniemożliwiają osiągnięcie celów polityki za pomocą zasobów unijnych. Wspólna polityka rolna (WPR) jest narażona na ryzyko wystąpienia różnego rodzaju nadużyć finansowych. W niniejszym sprawozdaniu Trybunał przedstawił przegląd rodzajów ryzyka wystąpienia tych nadużyć oraz ocenił reakcję Komisji na to ryzyko. Stwierdził, że Komisja reagowała na nadużycia finansowe w wydatkach WPR, lecz w niektórych przypadkach nie działała wystarczająco proaktywnie. Chodzi o takie sytuacje, jak wpływ ryzyka nielegalnego masowego wykupu i dzierżawy ziemi na płatności w ramach WPR, monitorowanie środków zwalczania nadużyć finansowych w państwach członkowskich oraz wykorzystywanie potencjału nowych technologii. Trybunał zalecił Komisji, aby podjęła działania zmierzające do głębszego zrozumienia ryzyka nadużyć finansowych i sposobów ich zwalczania, a następnie po zaktualizowaniu oceny ryzyka dążyła do jego zniwelowania. Kolejne zalecenia dotyczą zwiększenia roli Komisji w propagowaniu wykorzystania nowych technologii w zapobieganiu nadużyciom finansowym i ich wykrywaniu.

​Sprawozdanie specjalne Europejskiego Trybunału Obrachunkowego przedstawiono na mocy art. 287 ust. 4 akapit drugi TFUE.