Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->
Sprawozdanie specjalne 15/2022: Działania mające zapewnić szersze uczestnictwo w programie „Horyzont 2020” zostały dobrze opracowane, ale o trwałości zmian zadecydują głównie wysiłki władz krajowych

Polish icpdf.png 4 MB
15.06.2022

Aby zniwelować dysproporcje w zakresie innowacji, w programie „Horyzont 2020” przewidziano szczególne działania na rzecz poszerzenia uczestnictwa mające na celu wsparcie państw członkowskich osiągających słabsze wyniki w dziedzinie badań naukowych i innowacji. Kontrolerzy ocenili, czy działania te były odpowiednie w stosunku do założonego celu.

Z ustaleń Trybunału wynika, że koncepcja działań zmierzających do poszerzenia uczestnictwa została prawidłowo opracowana z myślą o zaradzeniu problemowi ograniczonego udziału tych państw w programach ramowych w dziedzinie badań naukowych i innowacji. Aby jednak osiągnąć trwałe zmiany, niezbędne są wysiłki na szczeblu krajowym. Narzędzie wspierania polityki miało jedynie ograniczone możliwości w tym względzie.

Udział w działaniach zmierzających do poszerzenia uczestnictwa był nierównomierny, a projekty objęte finansowaniem zaczęły wprawdzie przynosić obiecujące rezultaty, ale występują trudności, jeśli chodzi o zapewnienie im finansowania uzupełniającego i trwałość.

Trybunał zaleca, by Komisja: zapewniła pełniejsze korzystanie z narzędzia wspierania polityki, dążyła do bardziej zrównoważonego udziału w działaniach zmierzających do poszerzenia uczestnictwa, ułatwiła dostęp do finansowania uzupełniającego, zwiększyła zdolności beneficjentów do wykorzystywania rezultatów projektów w sposób przynoszący dochody oraz usprawniła monitorowanie.

Sprawozdanie specjalne Europejskiego Trybunału Obrachunkowego przedstawiono na mocy art. 287 ust. 4 akapit drugi TFUE.