Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->
Sprawozdanie specjalne 16/2022: Dane we wspólnej polityce rolnej – Niewykorzystany potencjał dużych zbiorów danych do oceny polityki

Polish icpdf.png 3 MB
28.06.2022

Podejmowanie decyzji politycznych z zastosowaniem podejścia opartego na dowodach wymaga zgromadzenia rozmaitych danych pochodzących z różnych źródeł oraz przeprowadzenia ich analizy. Trybunał ocenił, czy Komisja skutecznie wykorzystuje dane i analizę danych do kształtowania, monitorowania i oceny wspólnej polityki rolnej, na którą przypada ponad jedna trzecia budżetu UE. Według ustaleń Trybunału Komisja podjęła szereg inicjatyw mających zapewnić skuteczniejsze wykorzystywanie istniejących danych. Na drodze ku optymalnemu wykorzystaniu zgromadzonych danych nadal stoją jednak przeszkody. Na dostępność i użyteczność danych negatywny wpływ mają takie trudności jak brak standaryzacji i ograniczenia związane z agregacją danych. Trybunał sformułował szereg zaleceń, proponując m.in. lepsze wykorzystywanie zdezagregowanych danych otrzymywanych od państw członkowskich.

Sprawozdanie specjalne Europejskiego Trybunału Obrachunkowego przedstawiono na mocy art. 287 ust. 4 akapit drugi TFUE.