-->

Rozwój regionalny

Na politykę spójności przypada znaczna część wydatków z budżetu UE, a w wielu państwach członkowskich środki te mają istotny wkład w finansowanie inwestycji publicznych. Trybunał regularnie publikuje wnioski pokontrolne na temat koncepcji, realizacji i monitorowania programów i projektów w obszarze spójności.

Kontrolerzy UE prowadzą też prace z myślą o przygotowaniu UE na najważniejsze wyzwania, które staną przed nią w przyszłości. Spójność gospodarcza i społeczna mają dla UE zasadnicze znaczenie. Znaczne i pogłębiające się nierówności mogą zaszkodzić społeczeństwom Unii na wielu płaszczyznach – zwłaszcza pod względem wzrostu gospodarczego – i zniweczyć wysiłki na rzecz spójności. W nadchodzących latach coraz większy nacisk będzie położony na skuteczność oraz wydajność polityki spójności i polityki rozwoju obszarów wiejskich w zmniejszaniu nierówności między regionami. Środki wydatkowane w ramach polityki spójności służą przy tym do realizacji także innych celów unijnej polityki i w okresie programowania 2021–2027 będą coraz ściślej związane z europejskim semestrem.

Przy wyborze zadań kontrolnych i formułowaniu zaleceń na przyszłość kontrolerzy Trybunału będą mieli na uwadze wszystkie te kwestie.