-->

Przemysł, badania naukowe i energia

Wiele prac kontrolnych Trybunału dotyczyło obszarów będących przedmiotem zainteresowania komisji ITRE, takich jak innowacje, badania i rozwój, MŚP, sektor energii i rynek cyfrowy.

Kontrolerzy UE prowadzą też prace z myślą o przygotowaniu UE na najważniejsze wyzwania, które staną przed nią w przyszłości. Pojawiające się nowe technologie zmieniają sposób, w jaki ludzie prowadzą działalność gospodarczą, pracują i żyją. Istnieje ryzyko, że automatyzacja i sztuczna inteligencja przeobrażą przemysł tak szybko, że społeczeństwa nie zdążą przystosować się do tych zmian. W niedalekiej przyszłości maszyny będą w coraz większym stopniu wspierać podejmowanie w sektorze publicznym decyzji dotyczących obywateli i przedsiębiorstw – lub nawet podejmować takie decyzje samodzielnie. W związku z nowymi możliwościami edycji genomu konieczne będzie zachowanie odpowiedniej równowagi między wykorzystywaniem ich potencjału a niedopuszczeniem do nadużyć.

Przy wyborze zadań kontrolnych i formułowaniu zaleceń na przyszłość kontrolerzy Trybunału będą mieli na uwadze wszystkie te kwestie.