-->

Sprawy gospodarcze i monetarne

 

Kryzys gospodarczy i finansowy unaocznił uchybienia w unijnym zarządzaniu gospodarką i ukazał ryzyko, na jakie narażone są nieustannie unijne systemy bankowy i finansowy. Kontrolerzy Trybunału, podobnie jak komisja ECON, dążą do zapewnienia, aby wnioski z tego okresu zostały w przyszłości wykorzystane w sposób jak najbardziej skuteczny i na wszystkich szczeblach.

Kontrolerzy UE prowadzą też prace z myślą o przygotowaniu UE na najważniejsze wyzwania, które staną przed nią w przyszłości. Przewidują oni dalsze wyzwania w zakresie stabilności fiskalnej oraz utrzymywanie się niepewnej sytuacji w sektorze finansowym. Tłem wydarzeń będzie impas, w jakim znalazł się proces globalizacji, oraz słabnące w wyniku kryzysu gospodarczego poparcie dla wolnego rynku. Względnej konkurencyjności unijnej gospodarki grozi dalszy spadek ze względu na rosnące w siłę Chiny i inne kraje, które staną się w przyszłości potęgami gospodarczymi.

Przy wyborze zadań kontrolnych i formułowaniu zaleceń na przyszłość kontrolerzy Trybunału będą mieli na uwadze wszystkie te kwestie.