-->

Handel międzynarodowy

Unia celna UE stała się największym blokiem handlowym na świecie. Sprawozdania Trybunału dotyczyły zarówno infrastruktury fizycznej, która ułatwia UE wymianę handlową z innymi częściami świata, jak i procedur finansowych, na podstawie których wymiana ta przebiega.

Kontrolerzy UE prowadzą też prace z myślą o przygotowaniu UE na najważniejsze wyzwania, które staną przed nią w przyszłości. Przepisy międzynarodowe, wolny handel i multilateralizm to podstawowe zasady unijne. Nowa dynamika gospodarcza może spowodować, że UE będzie musiała dostosować do niej stosunki handlowe, szerzej promować swoje podstawowe wartości w ramach zawieranych partnerstw handlowych i stać się bardziej konkurencyjna w ramach gospodarki światowej – w przeciwnym razie może jej grozić spadek obrotów handlu zagranicznego.

Przy wyborze zadań kontrolnych i formułowaniu zaleceń na przyszłość kontrolerzy Trybunału będą mieli na uwadze wszystkie te kwestie.