-->

Wolności obywatelskie, sprawiedliwość i sprawy wewnętrzne

Zarówno dostęp do wymiaru sprawiedliwości, jak i należyte zarządzanie finansami mają kluczowe znaczenie w podtrzymaniu zaufania obywateli UE do instytucji unijnych. Trybunał podziela przekonanie Parlamentu, że należy ugruntować ideę obywatelstwa europejskiego i wzmocnić praworządność. W ostatnich latach znaczna część zasobów Trybunału była zaangażowana w kontrolę tego, w jaki sposób UE i państwa członkowskie radzą sobie z kwestią legalnej i nielegalnej migracji.

Kontrolerzy UE prowadzą też prace z myślą o przygotowaniu UE na najważniejsze wyzwania, które staną przed nią w przyszłości. Kwestia działań podejmowanych przez UE i państwa członkowskie w odpowiedzi na migrację do Europy nadal będzie jednym z politycznych priorytetów. Przepływy migracyjne są obecnie na znacznie niższym poziomie niż w rekordowym pod tym względem roku 2015, lecz istnieje duże prawdopodobieństwo, że zabezpieczenie granic unijnych przed nielegalną migracją i integracja migrantów w ramach unijnego systemu społecznego, gospodarczego i politycznego nadal będą zagadnieniami priorytetowymi. UE przodowała dotychczas w wyznaczaniu standardów dotyczących ochrony danych osobowych i zgodnie z tą tradycją w 2018 r. weszły w życie nowe ramy prawne w tym zakresie. W kolejnych latach ze względu na nowe technologie i postęp naukowy decydenci polityczni staną jednak przed nowymi pytaniami natury prawnej, etycznej i społecznej.

Przykładowo sztuczną inteligencję można wykorzystać w obszarze wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych na potrzeby rozpoznawania twarzy, oceny ryzyka i prognozowania kryminologicznego – niesie to jednak za sobą pytania o przejrzystość i dokładność działań oraz prawa obywatelskie wynikające z ochrony prywatności.

Przy wyborze zadań kontrolnych i formułowaniu zaleceń na przyszłość kontrolerzy Trybunału będą mieli na uwadze wszystkie te kwestie.