-->

Rynek wewnętrzny i ochrona konsumentów

Swobodny przepływ towarów i usług to dwie z czterech podstawowych swobód unijnych. Prace kontrolne prowadzone przez Trybunał w tym obszarze obejmują poddział budżetu UE „Konkurencyjność na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia”.

Kontrolerzy UE prowadzą też prace z myślą o przygotowaniu UE na najważniejsze wyzwania, które staną przed nią w przyszłości. Przepisy międzynarodowe, wolny handel i multilateralizm to podstawowe zasady UE. W miarę jak podejście protekcjonistyczne będzie nabierało coraz większego znaczenia, zasady te będą coraz częściej przedmiotem dyskusji, pojawiają się bowiem nowe głosy na temat tego, jakie cele powinien mieć wolny handel, dla jakich grup powinien on być uznawany za tzw. sprawiedliwy handel oraz jak rozkładają się koszty wolnego handlu i zyski z niego.

Tymczasem im mniej jest możliwości wymiany handlowej poza UE, tym bardziej gospodarki narodowe korzystają z rynku wewnętrznego Unii. Wciąż jednak – ponad 20 lat po powstaniu inicjatywy utworzenia jednolitego rynku – do pokonania pozostaje wiele przeszkód na drodze do swobodnego przepływu towarów i usług między państwami członkowskimi.

Przy wyborze zadań kontrolnych i formułowaniu zaleceń na przyszłość kontrolerzy Trybunału będą mieli na uwadze wszystkie te kwestie.