-->

Petycje

Parlament Europejski odgrywa ważną rolę w określaniu trudności występujących przy wdrażaniu prawa UE na szczeblu krajowym oraz ustalaniu, jakie kwestie, ogólnie rzecz biorąc, stanowią przedmiot zaniepokojenia obywateli i mieszkańców Unii. Kontrole Trybunału służą w przeważającej mierze sprawdzeniu, czy państwa członkowskie przestrzegają przepisów prawa unijnego warunkujących otrzymanie płatności z budżetu UE, ale kontrolerzy mogą również zweryfikować, w jaki sposób Komisja podejmuje działania nadzorcze i następnie się z nich rozlicza.

Kontrolerzy UE prowadzą też prace z myślą o przygotowaniu UE na najważniejsze wyzwania, które staną przed nią w przyszłości. Pojawia się coraz więcej głosów wzywających do zapewnienia przejrzystości i umożliwienia obywatelom uczestnictwa w sprawowaniu rządów oraz udziału w podejmowaniu decyzji. Za sprawą mediów społecznościowych debata publiczna przyjęła nowe formy. Rządy utworzyły oficjalne internetowe kanały kontaktowe dla obywateli, którzy mogą tą drogą zawiadomić o przestępstwie, wyrazić opinię na temat prowadzonej polityki lub przedłożyć petycję wzywającą do zmian. Administracja elektroniczna nabiera coraz bardziej przekrojowego charakteru i staje się źródłem zmian, zwiększając zdolność instytucji rządowych do świadczenia usług.

Przy wyborze zadań kontrolnych i formułowaniu zaleceń na przyszłość kontrolerzy Trybunału będą mieli na uwadze wszystkie te kwestie.