-->

Sprawy konstytucyjne

Przedmiotem zainteresowania komisji AFCO są instytucjonalne aspekty procesu integracji europejskiej, natomiast prace Trybunału dotyczą zarządzania finansami UE – zagadnienia te można postrzegać jako wzajemnie się uzupełniające.

Kontrolerzy UE prowadzą też prace z myślą o przygotowaniu UE na najważniejsze wyzwania, które staną przed nią w przyszłości. Oczekiwania co do usług publicznych stale rosną. Jest to spowodowane zwiększoną przejrzystością wyników działań rządów – możliwą dzięki szybko rozpowszechniającym się mediom internetowym – oraz wprowadzaniem innowacji i bardziej gospodarnym wydatkowaniem środków obserwowanym w innych dziedzinach życia. Obywatele coraz częściej spodziewają się otwartości ze strony rządów i UE, co stanowi szczególnie istotne wyzwanie z uwagi na dystans odczuwany między instytucjami a obywatelami.

Przy wyborze zadań kontrolnych i formułowaniu zaleceń na przyszłość kontrolerzy Trybunału będą mieli na uwadze wszystkie te kwestie.