-->

Budżet

BUDG odpowiada przede wszystkim za wieloletnie ramy finansowe (WRF), które determinują długoterminowe wydatkowanie środków unijnych. Dla należytego zarządzania finansami bardzo istotny jest sposób przeprowadzenia przejścia między następującymi po sobie wieloletnimi ramami finansowymi. Europejski Trybunał Obrachunkowy stale wzywa do położenia w latach 2021–2027 większego nacisku na wartość dodaną, a jednocześnie zwiększenia elastyczności, przejrzystości i rozliczalności.

Kontrolerzy UE prowadzą też prace z myślą o przygotowaniu UE na najważniejsze wyzwania, które staną przed nią w przyszłości. W ostatnim dziesięcioleciu wsparcie finansowe z budżetu UE było udzielane z wykorzystaniem narzędzi alternatywnych takich jak instrumenty finansowe, partnerstwa publiczno-prywatne i wsparcie budżetowe. Trybunał zamierza w dalszym ciągu sprawdzać, czy narzędzia te, a także wszelkie inne nowe metody wdrażania polityki unijnej, odpowiadają założonym celom i gwarantują, że ograniczone środki unijne są wydatkowane w wydajny i skuteczny sposób. Przeprowadzi on także wnikliwą analizę wszelkich wniosków w sprawie zmiany finansowania budżetu UE lub innego przydziału środków finansowych w okresie programowania 2021–2027.

Przy wyborze zadań kontrolnych i formułowaniu zaleceń na przyszłość kontrolerzy Trybunału będą mieli na uwadze wszystkie te kwestie.