-->

Kontrola budżetowa

 

Kontrolerzy Trybunału ściśle współpracują z członkami komisji CONT, w szczególności w kwestiach związanych z zarządzaniem budżetem UE. Pragną oni, aby pieniądze podatników wydatkowano w sposób wydajny i skuteczny, a także zgodnie z prawem UE. Kontroli Trybunału podlegają sprawozdania finansowe instytucji unijnych, organów i agencji UE oraz wspólnych przedsięwzięć, a kontrolerzy Trybunału przedstawiają propozycje udoskonaleń, których celem jest zapewnienie należytego zarządzania finansami. Prowadzą oni także kontrole wykonania zadań w odniesieniu do programów i projektów unijnych, by ocenić, czy w ramach ich realizacji optymalnie gospodaruje się zasobami.

W sprawozdaniach rocznych Trybunału omawiane są wyniki prac związanych z kontrolami finansowymi i kontrolami zgodności w zakresie budżetu Unii Europejskiej, Europejskich Funduszy Rozwoju, wszystkich instytucji unijnych, agencji UE i wspólnych przedsięwzięć. Zawierają one coroczne poświadczenia wiarygodności i szczegółowe oceny dotyczące najważniejszych działów budżetu, a ponadto obejmują aspekty dotyczące zarządzania budżetem i osiąganych wyników.

Sprawozdania specjalne są co do zasady przedstawiane na forum komisji CONT. Zarówno sprawozdania roczne, jak i sprawozdania specjalne są dla Parlamentu podstawą do udzielenia absolutorium, którą to procedurę przeprowadza corocznie ta komisja.

Kontrolerzy UE prowadzą też prace z myślą o przygotowaniu UE na najważniejsze wyzwania, które staną przed nią w przyszłości. Dostrzegają oni wiele stojących przed Unią wyzwań, do których należą: cyfrowa transformacja gospodarki i społeczeństwa, zmiana klimatu, kwestionowanie praworządności i demokracji, impas, w jakim znalazł się proces globalizacji, rosnące nierówności i budzące się nastroje narodowe. Każde ze wspomnianych wyzwań może nieść za sobą poważne skutki gospodarcze i budżetowe.

Przy wyborze zadań kontrolnych i formułowaniu zaleceń na przyszłość kontrolerzy Trybunału będą mieli na uwadze wszystkie te kwestie.