-->

Prawa kobiet i równouprawnienie

Równouprawnienie płci jest jedną z podstawowych wartości zapisanych w traktatach UE, a UE stawia sobie za cel zapewnienie równości kobiet i mężczyzn. Postępy w osiąganiu tego celu będą pobudzać wzrost gospodarczy w UE, a korzyści z nich odczują tak obywatele, jak i społeczeństwo.

Parlament zajął stanowisko stanowczo sprzyjające działaniom na rzecz równości płci – apeluje o uwzględnianie aspektu płci przy sporządzaniu budżetu oraz wpisanie tego aspektu do kolejnych wieloletnich ram finansowych i branie go pod uwagę przy ich realizacji. Celem kontrolerów jest przedstawienie krytycznej analizy kwestii równouprawnienia płci w kontekście budżetu UE oraz ukazanie wniosków wyciągniętych z włączania problematyki równości kobiet i mężczyzn do działań podejmowanych w okresie programowania 2014–2020.

Kontrolerzy UE prowadzą też prace z myślą o przygotowaniu UE na najważniejsze wyzwania, które staną przed nią w przyszłości. Można odnieść wrażenie, że kwestia równouprawnienia płci jest coraz lepiej rozumiana i poświęca się jej coraz większą uwagę. Nadal istnieje jednak ryzyko, że zagadnienie to nie będzie systemowo wpisane w architekturę i realizację unijnej polityki i programów. Utrzymujące się zróżnicowanie sytuacji kobiet i mężczyzn pod względem poziomu wykształcenia, wynagrodzenia, aktywności zawodowej na rynku pracy i wykonywania pracy niezarobkowej będzie stanowiło przeszkodę w tworzeniu bardziej sprawiedliwego i innowacyjnego społeczeństwa.

Przy wyborze zadań kontrolnych i formułowaniu zaleceń na przyszłość kontrolerzy Trybunału będą mieli na uwadze wszystkie te kwestie.