-->

O nás

Európsky dvor audítorov – ochrancovia financií EÚ

Ako európsky občan alebo európska občianka sa na nás môžete spoľahnúť

Poskytujeme fakty a čísla, aby ste mohli posúdiť, či právne predpisy, programy a politiky EÚ v praxi, teda vo Vašom členskom štáte, fungujú.

Kontrolujeme, či EÚ plní svoje úlohy

Ako externý audítor EÚ sme jedinou európskou inštitúciou, ktorá nezávisle skúma, čo sa deje na mieste v celej Únii, v členských štátoch aj inde. Keď skúmame a posudzujeme politiky a programy EÚ, kladieme si tri otázky:

  • Čo sa nimi malo dosiahnuť?
  • Dosiahli sa tieto ciele?
  • Priniesli najvýhodnejší pomer medzi kvalitou a cenou?

Naše nezávislé audítorské správy a preskúmania ponúkajú cenné skúsenosti a pomáhajú identifikovať najlepšie postupy na všetkých úrovniach.

Poskytujeme tiež objektívne posúdenie zákonnosti a správnosti plnenia rozpočtu EÚ. Podporujeme správne finančné riadenie, transparentnosť a spoľahlivé vyvodzovanie zodpovednosti. Takisto vydávame stanoviská k legislatívnym návrhom, ktoré sa môžu využiť pri tvorbe právnych predpisov.

Viac informácií o Európskom dvore audítorov

Kto sme

Európsky dvor audítorov (EDA) je nezávislý externý audítor Európskej únie. EDA bol zriadený v roku 1977 a je jednou zo siedmich inštitúcií EÚ. Sídlime v Luxemburgu a zamestnávame približne 900 pracovníkov v oblasti auditu, podpory a administratívy zo všetkých členských štátov EÚ. EDA pracuje ako orgán s kolégiom 27 členov, jedným z každého členského štátu EÚ.

Čo robíme

Naši audítori kontrolujú, či EÚ vedie riadne účtovníctvo a správne uplatňuje svoje finančné pravidlá. Kontrolujú tiež, či politiky a programy EÚ plnia plánované ciele a zabezpečujú najvýhodnejší pomer medzi hodnotou a cenou.

Svojou prácou prispievame k zlepšovaniu finančného riadenia EÚ a presadzovaniu zodpovednosti a transparentnosti. Varujeme pred rizikami, poskytujeme uistenie, poukazujeme na nedostatky a úspechy a ponúkame usmernenia pre tvorcov politík a zákonodarcov EÚ.

Naše pripomienky a odporúčania predkladáme Európskemu parlamentu, Rade Európskej únie a národným vládam a parlamentom, ako aj širokej verejnosti.

Náš plán práce

Svoje audítorské úlohy vyberáme nezávisle na základe posúdenia hlavných rizík, ktoré predstavujú pre plnenie politík a výdavkov EÚ. Pri rozhodovaní o našom pracovnom programe zvažujeme aj možný verejný záujem na našej práci a jej pravdepodobný vplyv.

Pri výbere berieme do úvahy návrhy predložené ostatnými inštitúciami a najmä Európskym parlamentom. Každý rok vyzývame všetky výbory EP, aby predložili svoje návrhy a nápady. Tieto príspevky nám potom postúpi Konferencia predsedov výborov EP.

Naša audítorská práca zahŕňa široký záber tém, ktorý nám umožňuje poskytovať nezávislé a objektívne správy založené na dôkazoch a týkajúce sa tém, ktoré sú dôležité pre budúcnosť EÚ. Zdôrazňujeme, čo funguje dobre a upriamujeme pozornosť na to, čo nefunguje. Týmto spôsobom pomáhame konsolidovať demokratickú legitimitu a udržateľnosť Európskej únie.

Absolutórium za plnenie rozpočtu EÚ

Naša práca poskytuje základ nevyhnutný pre ročné udelenie absolutória, postup, ktorým Parlament na základe odporúčania Rady rozhodne, či Komisia uspokojivo plnila rozpočet za predchádzajúci rok. Rozhodnutie Európskeho parlamentu udeliť absolutórium vedie k formálnemu uzavretiu účtovníctva Komisie za daný rok.

Keď EP rozhoduje o udelení, odložení alebo zamietnutí absolutória, prihliada na celkový súbor finančných správ a správ o zodpovednosti Komisie, ako aj na našu výročnú správu a prípadné osobitné správy.

Počas verejných vypočutí o absolutóriu príslušní komisári odpovedajú na otázky Výboru EP pre kontrolu rozpočtu (CONT).

Účel našej práce

Naše zistenia predkladáme výborom a delegáciám EP, a najmä výboru CONT. Je to príležitosť na diskusiu o našich zisteniach a odporúčaniach s Parlamentom za prítomnosti Komisie alebo iných subjektov, ktoré sú predmetom auditu. Výsledky našej práce predkladáme aj priamo Rade. Naši členovia pravidelne cestujú do svojich členských štátov, aby naše publikácie prezentovali národným parlamentom a iným vnútroštátnym orgánom.

Vo svojich správach poukazujeme na nedostatky i osvedčené postupy, pokiaľ ide o koncepciu politík a programov EÚ a ich vykonávanie v praxi. V prípade potreby odporúčame aj zmeny. Komisia, Parlament, Rada a vnútroštátne a regionálne orgány v členských štátoch môžu našu prácu využiť na zlepšenie. Môžu mať podobu zmien právnych predpisov a nariadení, lepších pokynov alebo nových spôsobov vykonávania politík či programov. Postupom času je 90 % našich odporúčaní prijatých v plnom rozsahu alebo čiastočne. Zamietnutých je menej ako 5 %.

Naše audity

Audity výkonnosti

Pri auditoch výkonnosti posudzujeme účinnosť, efektívnosť a hospodárnosť politík a programov EÚ a skúmame, či sú príjmy a výdavky EÚ v súlade so zásadami správneho finančného riadenia. Tieto audity zahŕňajú širokú škálu tém, ale zameriavajú sa najmä na udržateľné využívanie prírodných zdrojov, rast a začleňovanie, migráciu, bezpečnosť a globálny rozvoj, jednotný trh a zodpovednú a efektívnu EÚ. Výsledky našich auditov výkonnosti sú uverejnené v osobitných správach.

Pri audite výkonnosti posudzujeme rôzne aspekty procesu verejnej intervencie vrátane vstupov (finančných, ľudských, materiálnych, organizačných a regulačných zdrojov potrebných na vykonávanie programu), výstupov (dosiahnutých výsledkov programu), výsledkov (bezprostredných účinkov programu na priamych adresátov alebo príjemcov) a vplyvu (očakávaných dlhodobých zmien v spoločnosti, ktoré možno aspoň čiastočne pripísať opatreniu EÚ).

Fázy procesu auditu

Naše audity výkonnosti sú často zložité a technické a vyžadujú si značné zdroje. Hlavné kroky procesu auditu sú:

  • viacročné a ročné programovanie: stanovenie priorít auditu na základe analýzy rizík a politík a výber audítorských úloh zodpovedajúcim spôsobom. To zahŕňa posúdenie uskutočniteľnosti návrhu audítorskej úlohy a jeho pravdepodobného vplyvu. Každý rok sa začne vykonávať 35 až 45 auditov výkonnosti.
  • Memorandum o plánovaní auditu: stanovenie podrobných kontrolných krokov na zabezpečenie efektívnosti a účinnosti procesu, stanovenie konkrétneho rozsahu a prístupu auditu, plánovanie zdrojov a čiastkových cieľov.
  • Audítorská práca v teréne: zbieranie priamych audítorských dôkazov na mieste od inštitúcií, agentúr a decentralizovaných orgánov EÚ, vnútroštátnych a regionálnych orgánov v členských štátoch a iných príjemcov finančných prostriedkov EÚ.
  • Postup vyjasnenia sporných otázok s kontrolovaným subjektom: overenie skutočností s kontrolovaným subjektom a potvrdenie kvality zistení.
  • Vypracovanie správy: predloženie kontrolných zistení, záverov a odporúčaní v správe spolu s odpoveďou kontrolovaného subjektu. Všetky naše správy sú verejne dostupné.
  • Následná kontrola: po troch rokoch kontrola toho, do akej miery boli odporúčania implementované.

Audity na účely vyhlásenia o vierohodnosti

Naše vyhlásenie o vierohodnosti je ročný finančný audit a audit zhody, v ktorom kontrolujeme spoľahlivosť účtovnej závierky EÚ a správnosť príslušných transakcií. Zistenia a závery sú uverejnené v našich výročných správach. Preskúmavame systémy dohľadu a kontroly s cieľom určiť, či vybrané príjmy a platby uskutočnené počas rozpočtového roka sú v súlade s platnými právnymi a regulačnými rámcami.

Podrobné testovanie reprezentatívnej vzorky niekoľkých stoviek transakcií sa uskutočňuje vo všetkých systémoch výdavkov a vo všetkých členských štátoch a používa sa na poskytovanie špecifických hodnotení rôznych oblastí rozpočtu EÚ.

Na tomto základe tiež odhadujeme chybovosť za rozpočet EÚ ako celok a za špecifické hodnotenia, ak sú vzorky v každej oblasti výdavkov dostatočne veľké. Tieto miery chybovosti sa počítajú pomocou štatistických metód. Vyjadrujú pravdepodobnosť neoprávnených výdavkov a nie sú určené ako bodové odhady. A napokon, náš odhad chybovosti v prípade neoprávnených výdavkov by sa nemal stotožňovať s podvodom.

Štandardy

Svoje audity vykonávame v súlade s medzinárodnými audítorskými štandardmi, ktoré vydala Medzinárodná organizácia najvyšších kontrolných inštitúcií (INTOSAI). Zásady a podrobnosti audítorského prístupu EDA sú stanovené v súbore príručiek, štandardov a usmernení, ktorými sa uplatňujú medzinárodné štandardy v špecifickom kontexte auditu EÚ. Pomáhajú našim audítorom zabezpečovať vysokú kvalitu, odborne vykonanú prácu a pracovať efektívne a účinne.

Naše publikácie

Audítorské správy

Osobitné správy

V osobitných správach sa prezentujú výsledky vybraných auditov konkrétnej politiky alebo výdavkových oblastí, či záležitostí týkajúcich sa rozpočtu alebo riadenia.

Výročné správy

Naše výročné správy obsahujú výsledky finančných auditov a auditov zhody v súvislosti s rozpočtom Európskej únie a rozpočtom Európskeho rozvojového fondu (ERF). Zahŕňajú ročné vyhlásenia o vierohodnosti a pokrývajú aspekty rozpočtového riadenia a výkonnosti. Vydávame aj výročné správy o 41 agentúrach, decentralizovaných orgánoch a spoločných podnikoch EÚ.

Stanoviská

Stanoviská sa poskytujú na žiadosť ostatných inštitúcií EÚ. Obsahujú náš postoj k návrhom zákonov, o ktorých sa rokuje, a ktoré by mali významný vplyv na finančné riadenie EÚ.

Preskúmania

Preskúmania sú založené na poznatkoch a skúsenostiach, ktoré sme získali. Týkajú sa rôznych politík a oblastí riadenia súvisiacich s EÚ a majú rôzny účel. Môžu poskytovať úvodný opis a analýzu príslušnej oblasti na základe našich uverejnených správ z auditov, často z prierezového hľadiska. Využívame ich však aj ako analýzu oblastí a tém, ktoré sme ešte nekontrolovali, alebo na potvrdenie skutočností o konkrétnych témach a problémoch.

Do septembra 2019 boli naše publikácie založené na preskúmaní známe ako situačné správy, informačné dokumenty alebo rýchle preskúmania vecí. Teraz sa všetky nazývajú „preskúmania“, no aj naďalej sa dajú vyhľadať pod ich predchádzajúcim názvom.

Podkladové dokumenty k auditom

Podkladové dokumenty k auditom poskytujú informácie založené na prípravnej práci vykonanej pred začiatkom aktuálnej audítorskej úlohy. Slúžia ako zdroj informácií pre tých, ktorí sa zaujímajú o danú politiku alebo program, ktoré sú predmetom auditu.

Naše audity

Ako sa vlastne vykonáva audit?

Hlavné kroky procesu auditu sú:

• programovanie: stanovenie viacročných a ročných priorít auditu na základe analýzy rizík a politík a výber audítorských úloh zodpovedajúcim spôsobom,

• plánovanie auditu: stanovenie podrobných krokov v rámci auditu na zabezpečenie efektívnosti a účinnosti procesu, stanovenie špecifického rozsahu a prístupu auditu, plánovanie zdrojov a čiastkových cieľov,

• audítorská práca v teréne: získanie priamych audítorských dôkazov na mieste od inštitúcií, agentúr a decentralizovaných orgánov EÚ, vnútroštátnych a regionálnych orgánov verejnej správy v členských štátoch a iných príjemcov finančných prostriedkov EÚ. Audity sa vykonávajú na základe rôznych metód, ako sú preskúmania dokumentov a správ, techniky priameho kladenia otázok, ako sú pohovory, skupiny expertov a zisťovania, a analytické postupy, ako napríklad analýza založená na viacerých kritériách a referenčné porovnávanie. Kontrolované orgány sú povinné predložiť akýkoľvek dokument alebo informácie, ktoré naši audítori považujú za potrebné na účely auditu,

• postup vyjasnenia sporných otázok s kontrolovaným subjektom: overenie skutočností s kontrolovaným subjektom a potvrdenie kvality zistení. Skutočnosti a zistenia sa schvaľujú v niekoľkých etapách, ak je to potrebné aj s kontrolovanými orgánmi v členských štátoch, tretích krajinách alebo medzinárodných organizáciách,

• vypracovanie správy: predloženie kontrolných zistení, záverov a odporúčaní v správe spolu s odpoveďou kontrolovaného subjektu/kontrolovaných subjektov. Všetky naše správy sa zverejňujú.

• následná kontrola: posúdenie rozsahu, v akom sa kontrolované subjekty zaoberali odporúčaniami, a to spravidla do troch rokov po ukončení auditu.

Ako dlho trvajú vaše audity?

Naším cieľovým časovým rámcom dohodnutým s Európskym parlamentom je dokončiť vybrané audity do trinástich mesiacov, od schválenia podrobného plánu až do prijatia správy. Vzhľadom na všetky uvedené kroky to považujeme z časového hľadiska za veľmi efektívne, najmä preto, že naše správy musia byť preložené do všetkých 23 jazykov EÚ.

Čo znamená „audit výkonnosti“?  

Pri auditoch výkonnosti posudzujeme účinnosť, efektívnosť a hospodárnosť politík a programov EÚ a to, či sú príjmy alebo výdavky EÚ v súlade so zásadami správneho finančného riadenia. Tieto audity zahŕňajú širokú škálu tém s osobitným zameraním na udržateľné využívanie prírodných zdrojov, rast a začleňovanie, migráciu, bezpečnosť a globálny rozvoj, jednotný trh a zodpovednú a efektívnu EÚ, ktorá poskytuje európsku pridanú hodnotu.

Ako vyberáte svoje audítorské úlohy?

Svoje audítorské úlohy vyberáme nezávisle v prísnom ročnom procese výberu a stanovovania priorít na základe posúdenia rizík, ktoré zahŕňa celú škálu politík EÚ a celý rozpočet EÚ. Zohľadňujeme aj podnety inštitucionálnych partnerov, ako je Európsky parlament.

Okrem toho prijímame viacročné stratégie na realizáciu dlhodobých priorít, ktoré sa týkajú oblastí a metód auditu, ako aj nášho vnútorného usporiadania.

Aké odborné znalosti má EDA, aby mohol vykonávať špecializované audity? Využívate externých odborníkov?

Naši audítori majú bohaté odborné znalosti a skúsenosti z verejného aj súkromného sektora vrátane účtovníckej praxe, finančného riadenia, vnútorného a vonkajšieho auditu, práva a ekonómie. Ak potrebujeme získať lepší prehľad o konkrétnej oblasti politiky, napríklad o bankovom dohľade, najímame špecializovaných pracovníkov.

Okrem toho využívame externých odborníkov, s ktorými diskutujeme o plánovaní auditov a analýze rizík a ktorí môžu takisto prispieť k navrhovaniu a vykonávaniu vybraných auditov a preskúmaní.

V členských štátoch sa niektoré audity vykonávajú aj v súčinnosti s najvyššími kontrolnými inštitúciami jednotlivých štátov a ich audítori sa môžu pripojiť k našim tímom.

Prečo vykonávate audity niekoľko rokov po realizácii politiky alebo programu?

Domnievame sa, že je dôležité, aby politiky EÚ plnili zamýšľané ciele a aby výdavkové programy poskytovali optimálny pomer medzi kvalitou a cenou. Musíme teda počkať, kým projekty a programy nie sú dokončené a neprinesú prvé výsledky. Niekedy to môže trvať niekoľko rokov v závislosti od politiky a programu. To je dôvod, prečo sa väčšina našich auditov a preskúmaní vykonáva ex post. V opačnom prípade nemôžeme svoje posúdenie zakladať na dôkazoch.

Ako zaručujete nezávislosť a objektívnosť svojich auditov?

Svoje audity vykonávame v súlade s kódexom riadenia kvality stanoveným Medzinárodnou organizáciou najvyšších kontrolných inštitúcií (INTOSAI). Naši audítori sú povinní riadiť sa etickým kódexom organizácie INTOSAI. Okrem iného sa musia vyvarovať okolností alebo vplyvov, ktoré by mohli ohroziť ich odborný úsudok alebo ktoré by mohli byť takto vnímané, a musia konať nestranne a nezaujato.

Podobne v zmluve sa stanovuje, že naši členovia musia byť pri plnení svojich povinností úplne nezávislí. To znamená, že nesmú vyžadovať ani prijímať pokyny zo žiadneho vonkajšieho zdroja, musia sa zdržať akéhokoľvek konania nezlučiteľného s ich funkciou a nesmú vykonávať žiadnu inú platenú ani neplatenú pracovnú činnosť. Ak porušia tieto podmienky, Súdny dvor ich môže odvolať z úradu.

Čo sa stane s vašimi odporúčaniami po uverejnení správy?

Výsledky našej práce môže využiť Európska komisia, Parlament, Rada, národné parlamenty a orgány v členských štátoch na zlepšenie spôsobu, akým sa politiky a programy EÚ vykonávajú v praxi. Môžu nadobudnúť podobu zmien právnych predpisov a nariadení, lepších pokynov alebo nových prístupov k vykonávaniu politík či programov. Postupom času je zhruba 90 % našich odporúčaní prijatých v plnom rozsahu alebo čiastočne. Zamietnutých je menej ako 5 %.

Vykonávate následnú kontrolu?

Áno. Zvyčajne po troch rokoch kontrolujeme, do akej miery boli odporúčania realizované.

Môžete vynútiť vykonanie vašich odporúčaní?

Našou úlohou je poskytovať poradenstvo prostredníctvom našich odporúčaní a nie ich vynucovať.

Ak pri svojich auditoch zistíme, že peniaze boli vyplatené neoprávnene a musia byť vrátené, Komisia má prostriedky, ako ich vrátenie vynútiť, a to aj v prípade výdavkových programov EÚ, ktoré vykonávajú orgány členských štátov.

V tých prípadoch, v ktorých máme podozrenie z podvodu, vec postupujeme Európskemu úradu pre boj proti podvodom (OLAF), ktorý má svojich vlastných expertov. Ide o iné odborné zručnosti ako pri audite a toto oddelenie považujeme za prostriedok, ako tieto zručnosti čo najlepšie uplatniť. OLAF vyšetruje prípady a v závislosti od výsledku ich postupuje vnútroštátnym úradom oprávneným na trestné stíhanie.

Následne zisťujeme, aké nápravné opatrenia Komisia a OLAF prijali, alebo či tieto prípady, v závislosti od výsledku vyšetrovania vnútroštátnych prokurátorov, viedli k právnym postihom.

Naši členovia a práca s inými subjektmi

Ako sú menovaní členovia EDA?

Členov EDA menuje Rada po porade s Európskym parlamentom a na základe nominácií vlád príslušných členských štátov. Členovia sú volení na šesťročné obnoviteľné funkčné obdobie. Svoje povinnosti si musia vykonávať úplne nezávisle a vo všeobecnom záujme Európskej únie.

Podieľajú sa samotní členovia na auditoch?

Áno. Okrem toho, že členovia sú členmi kolégia, sú zaradení do jednej z piatich komôr, ktoré sa špecializujú na rôzne oblasti politiky. Tieto komory prijímajú väčšinu audítorských správ a stanovísk.

Každý člen je tiež zodpovedný za vykonávanie konkrétnych úloh, predovšetkým v oblasti auditu. Audítorskú prácu, na základe ktorej sa vypracuje správa, vykonávajú audítori príslušnej komory. Zodpovedný člen predloží správu na schválenie komore a/alebo celému Dvoru audítorov, a následne Európskemu parlamentu a iným inštitucionálnym partnerom a médiám.

Ako spolupracujete s Európskym parlamentom, Radou a národnými parlamentmi?

Skutočnosť, že rozhodujeme o svojom pracovnom programe a vykonávame ho úplne nezávisle, neznamená, že pracujeme vo vzduchoprázdne. Nebráni nám to ani v tom, aby sme sa obracali na našich inštitucionálnych partnerov a vypočuli si, aké informácie potrebujú. S Európskym parlamentom sme nadviazali úzke vzťahy, aby sme od neho mohli získavať návrhy na audit čo najskôr v procese plánovania. Počúvame tiež Radu – hlas členských štátov – a samozrejme i parlamenty v samotných členských štátoch. V posledných rokoch sme dostali značné množstvo návrhov, ktoré boli veľmi užitočné a ktoré sme využili.

Prirodzene udržiavame aj nepretržitý dialóg s Európskou komisiou ako s inštitúciou, ktorá je zodpovedná najmä za realizáciu našich odporúčaní.

Ako spolupracujete s kontrolnými úradmi v členských štátoch?

V rámci kontaktného výboru EÚ a prostredníctvom dvojstranných kontaktov máme veľmi úzke pracovné vzťahy s najvyššími kontrolnými inštitúciami (NKI) v členských štátoch EÚ.

Audítori z najvyšších kontrolných inštitúcií EÚ nás môžu sprevádzať, keď vykonávame audit v teréne v ich členskom štáte.

Vymieňame si tiež informácie a skúsenosti prostredníctvom nášho členstva v európskej (EUROSAI) a medzinárodnej (INTOSAI) organizácii najvyšších kontrolných inštitúcií.

Zohľadňujete pri svojej kontrolnej činnosti prácu iných subjektov?

Áno. Vnútorné kontroly v Európskej komisii a členských štátoch sa v posledných rokoch výrazne posilnili, takže očakávame, že sa pri posudzovaní správnosti výdavkov budeme môcť na ne spoľahnúť vo väčšej miere. V súčasnosti pri našich ročných vyhláseniach o vierohodnosti v oblasti politiky súdržnosti uplatňujeme prístup založený na potvrdeniach.

Tento prístup pomáha presadzovať zodpovednosť a ďalej zlepšovať riadenie finančných prostriedkov EÚ. Máme v úmysle rozšíriť tento prístup na všetky oblasti rozpočtu EÚ, v ktorých sú splnené potrebné podmienky a kde je takýto prístup nákladovo efektívny.

Naša výročná správa

Akú úlohu zohráva Európsky dvor audítorov vo vzťahu k rozpočtu EÚ?

Každý rok kontrolujeme účtovnú závierku EÚ a vyjadrujeme stanovisko k dvom otázkam: či je účtovná závierka správna a spoľahlivá a aká miera dôkazov je k dispozícii o tom, že financie boli prijaté alebo vyplatené v súlade s platnými pravidlami EÚ a vnútroštátnymi pravidlami.

To tvorí základ pre naše vyhlásenie o vierohodnosti, ktoré sme povinní predložiť Európskemu parlamentu a Rade podľa článku 287 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ).

Je pravda, že Európsky dvor audítorov nikdy neschválil účtovnú závierku EÚ?

Nie. Účtovnú závierku schvaľujeme ako spoľahlivú (vyjadrili sme „výrok bez výhrad“) za každý rozpočtový rok od roku 2007. Znamená to, že sme dospeli k záveru, že účtovná závierka vyjadruje verne zo všetkých významných hľadísk finančnú situáciu EÚ a jej výsledky za príslušný rok.

Okrem stanoviska k účtovnej závierke sme povinní vyjadriť na základe našej audítorskej práce aj stanovisko k tomu, či boli príslušné platby vykonané v súlade s platnými pravidlami.

Jedným z prvkov, na základe ktorých vyjadrujeme naše stanovisko, je nami odhadovaná chybovosť v kontrolovanom súbore. Platby sa považujú za chybné, ak peniaze nemali byť vyplatené z rozpočtu EÚ, pretože sa nepoužili v súlade s pravidlami EÚ a vnútroštátnymi pravidlami.

Odhadovaná chybovosť v platbách sa za posledných niekoľko rokov zlepšuje: 2014: 4,4 %; 2015: 3,8 %; 2016: 3,1 %; 2017: 2,4 %; 2018 2,6 %. Okrem toho od roku 2016 podstatná časť kontrolovaných výdavkov nebola ovplyvnená významnou chybovosťou. Na tomto základe odvtedy vydávame „výrok s výhradou“.

Čo znamená „výrok bez výhrad/výrok s výhradou/záporný výrok“?

„Výrok bez výhrad“ znamená, že údaje poskytujú pravdivý a verný obraz a sú v súlade s pravidlami finančného výkazníctva.

„Výrok s výhradou“ znamená, že audítori nemôžu vyjadriť výrok bez výhrad, no zistené problémy nie sú rozšírené, to znamená, že sa nevyskytujú v celkovom súbore.

„Záporný“ výrok poukazuje na rozšírené problémy.

Čo je to „významná chybovosť“?

V audítorskej terminológii významná chybovosť je miera chýb, pri ktorej je pravdepodobné, že ovplyvní rozhodnutie predpokladaných používateľov finančných výkazov a audítorskej správy. My aj Komisia používame na stanovenie významnosti prah na úrovni 2 %.

Ak bola napríklad chybovosť odhadnutá na 2 %, znamená to, že sa premrhalo približne 3 mld. EUR z peňazí EÚ?

Nie. Takáto interpretácia môže byť zavádzajúca, pretože medzi „chybou“ a „plytvaním“ je dôležitý rozdiel. Pri testovaní overujeme, či sa peniaze EÚ vynaložili na účel, na ktorý boli určené, či sú účtované náklady správne vypočítané a či sa dodržali pravidlá oprávnenosti. Odhadovaná chybovosť vypovedá práve o tejto skutočnosti.

Niektoré chyby sa týkajú platieb, pri ktorých neboli splnené pravidlá oprávnenosti: napríklad nesprávne deklarovanie pôdy poľnohospodármi alebo poskytnutie podpory na výskum podniku, ktorý bol klasifikovaný ako „malý alebo stredný“, napriek tomu, že bol v úplnom vlastníctve veľkej spoločnosti. V takýchto prípadoch mohli mať finančné prostriedky EÚ predsa len určitý pozitívny dosah a istý prínos, aj keď sa v plnej miere nedodržali podmienky vzťahujúce sa na ich využívanie.

Na druhej strane môžu byť plytvaním niektoré výdavky, ktoré sú zákonné a správne, napríklad prístavná infraštruktúra vybudovaná bez toho, aby bol dostatočne zohľadnený budúci objem nákladnej dopravy.

Znamenajú chyby, ktoré zistíte, podvod?

Vo veľkej väčšine prípadov nie. Podvod znamená úmyselné klamanie s cieľom získať určité výhody. Hoci bežnými audítorskými postupmi môže byť ťažké odhaliť prípady podvodu, každý rok pri audítorskom testovaní nachádzame niekoľko podozrení z podvodu.

V roku 2018 sme v približne 728 kontrolovaných transakciách odhalili 9 prípadov (13 v roku 2017) podozrenia z podvodu. Všetky tieto prípady sme nahlásili Európskemu úradu pre boj proti podvodom (OLAF)

Prečo je počet zistených prípadov podozrenia z podvodu vo vašej výročnej správe taký nízky?

Nepátrame po podvodoch, nie je to naša úloha ako externého audítora EÚ. Pri podozrení z podvodu informujeme úrad OLAF, Európsky úrad pre boj proti podvodom. OLAF vyšetruje prípady a v závislosti od výsledku ich postupuje vnútroštátnym úradom oprávneným na trestné stíhanie.

Následne zisťujeme, aké nápravné opatrenia Komisia a OLAF prijali, alebo či tieto prípady, v závislosti od výsledku vyšetrovania vnútroštátnych prokurátorov, viedli k právnym postihom.

Prečo na účely výročnej správy nekontrolujete všetky členské štáty EÚ?

Kontrolujeme rozpočet EÚ a spôsob, akým ho Európska komisia riadi; náš audit nie je koncipovaný tak, aby sme zbierali informácie o jednotlivých členských štátoch. Na základe auditu na účely vyhlásenia o vierohodnosti preto predkladáme audítorské stanovisko k správnosti príjmov a výdavkov EÚ ako celku. To vysvetľuje, prečo aspoň v niektorých oblastiach rozpočtu nie sú do našej audítorskej vzorky každý rok zahrnuté všetky členské štáty.

Zároveň prostredníctvom našich špecifických hodnotení poskytujeme každý rok podrobnejšie informácie o hlavných oblastiach výdavkov.