Report|34448f12-ee43-4b9f-a7ed-485586c2fbf5;Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Osobitná správa č. 18/2014: Systémy hodnotenia a monitorovania zameraného na výsledky generálneho riaditeľstva EuropeAid

Osobitná správa č. 18/2014: Systémy hodnotenia a monitorovania zameraného na výsledky generálneho riaditeľstva EuropeAid

Slovak icpdf.png 565 KB
11.12.2014

Hodnotenie a monitorovanie zamerané na výsledky (ROM) je súèasou rámca povinnosti zodpoveda sa za výsledky generálneho riadite¾stva EuropeAid. Dvor audítorov zistil, že systémy hodnotenia a ROM generálneho riadite¾stva EuropeAid nie sú dostatoène spo¾ahlivé. Celkovo sú funkcie hodnotenia a ROM dobre zorganizované. Niektoré nedostatky v koncepcii a realizácii systémov však znižujú kapacitu generálneho riadite¾stva EuropeAid posudzova výsledky politiky EÚ a predklada o nich správy.