Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Osobitná správa č. 23/2015: Kvalita vody v povodí Dunaja: pri vykonávaní rámcovej smernice o vode sa dosiahol pokrok, stále však je čo robiť

Slovak icpdf.png 1 MB
25.01.2016

Znečistenie vody v povodí Dunaja pochádza z rôznych zdrojov, napríklad domácností, priemyselných zariadení a poľnohospodárstva.

Podľa rámcovej smernice o vode z roku 2000 členské štáty prijímajú plány manažmentu povodia, ktoré musia obsahovať opatrenia na boj proti znečisteniu. Dvor audítorov preskúmal, či opatrenia, ktoré členské štáty vykonávali na základe plánov z roku 2009, viedli k zlepšeniu kvality vody.