Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Osobitná správa č. 5/2016: Zabezpečila Komisia účinné vykonávanie smernice o službách?

Slovak icpdf.png 708 KB
14.03.2016

Je všeobecne známe, že trh so službami nedosiahol z hľadiska obchodu vo vnútri EÚ svoj plný potenciál. Účelom smernice o službách je znížiť právne a administratívne prekážky poskytovateľom aj príjemcom služieb. Niekoľko rokov po lehote z roku 2009 na vykonávanie smernice však stále existujú neoprávnené prekážky. Pri audite sa zistilo, že hoci Komisia úspešne identifikovala problémy v členských štátoch, niektoré typy prekážok neriešila v dostatočnej miere a výsledky prijatých opatrení sa nedosiahli dostatočne rýchlo. Poskytovatelia služieb i zákazníci sú naďalej frustrovaní, že nemajú prístup na vnútorný trh v takom rozsahu, v akom sa stanovuje v smernici.