Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb;Report|34448f12-ee43-4b9f-a7ed-485586c2fbf5
-->

did

Osobitná správa č. 20/2016: Posilňovanie administratívnej kapacity v Čiernej Hore: došlo k pokroku, no v mnohých kľúčových oblastiach sú potrebné lepšie výsledky

Slovak icpdf.png 658 KB
06.09.2016

Dvor audítorov v tejto správe skúma, či podpora Komisie pre Čiernu Horu účinne prispela k budovaniu administratívnej kapacity krajiny, aby sa pripravila na členstvo v EÚ. Dvor audítorov dospel k záveru, že napriek pomalému pokroku, ktorý bol zaznamenaný v niektorých kľúčových oblastiach, predvstupová pomoc EÚ pomohla posilniť administratívnu kapacitu v kontrolovanom období (2007 – 2013). Finančná a nefinančná pomoc EÚ bola síce zameraná na dôležité potreby v oblasti budovania kapacity, Dvor audítorov však zaznamenal prípady, keď slabý záväzok vnútroštátnych orgánov uskutočniť reformy viedol k nevyužitiu výstupov a nedosiahnutiu plánovaných účinkov. Dvor audítorov odporúča spôsoby, ktoré by Komisii mohli umožniť získať lepšie výsledky.