Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Osobitná správa č. 02/2017: Rokovania Komisie o partnerských dohodách a programoch v oblasti súdržnosti na roky 2014 – 2020

Slovak icpdf.png 2 MB
05.04.2017

Partnerské dohody sú strategické investičné plány pre členské štáty EÚ, v ktorých sa uvádzajú ich vnútroštátne výdavkové priority pre európske štrukturálne a investičné fondy na programové obdobie 2014 – 2020. V tejto správe sme preskúmali, či partnerské dohody, podpísané medzi Európskou komisiou a členskými štátmi, pomáhajú zacieliť fondy v celkovom objeme 350 mld. EUR účinnejšie.

Zistili sme, že napriek počiatočným ťažkostiam Komisia a členské štáty lepšie zamerali fondy na rast a zamestnanosť, určili investičné potreby a úspešne ich premietli do cieľov a očakávaných výsledkov. Stanovili opatrenia na riešenie potrieb a určili výstupy programov, na ktoré sa vzťahujú dohody. Bol však vypracovaný zbytočne vysoký počet ukazovateľov výkonnosti a meranie výkonnosti nie je medzi fondmi zjednotené. Komisii a členským štátom vyjadrujeme niekoľko odporúčaní na zlepšenie fungovania dohôd.