Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Osobitná správa č. 24/2018: Demonštrácia zachytávania a ukladania oxidu uhličitého a inovačných obnoviteľných zdrojov energie v komerčnom rozsahu v EÚ: k zamýšľanému pokroku za uplynulé desaťročie nedošlo

Slovak icpdf.png 4 MB
23.10.2018

S cieľom pomôcť plniť ciele na rok 2020 a dlhodobejšie ciele v oblasti klímy a energetiky začala EÚ v roku 2009 vykonávať dva veľké programy financovania na podporu projektov zachytávania a ukladania oxidu uhličitého a inovačných obnoviteľných zdrojov energie: Európsky energetický program pre oživenie a program NER300. Hoci EÚ pravdepodobne splní svoje ciele na rok 2020, zistili sme, že ani jeden z týchto programov nedokázal úspešne zaviesť zachytávanie a ukladanie oxidu uhličitého v EÚ. Európsky energetický program pre oživenie pozitívne prispel k rozvoju odvetvia veterných elektrární na mori, no program NER300 nedosiahol plánovaný pokrok pri podpore demonštrácie širšej škály inovačných technológií v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov.

EÚ v súčasnosti pripravuje nahradenie programu NER300 od roku 2021 inovačným fondom a pracuje na návrhu nového viacročného finančného rámca (2021 – 2027). Na to, aby sa do roku 2030 splnili ciele EÚ v oblasti klímy a energetiky i jej dlhodobejšie ciele je potrebné urýchliť prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo. V tejto súvislosti predkladáme Európskej komisii odporúčania na riešenie nedostatkov, ktoré sme zistili pri našom audite, a na posilnenie koncepcie budúcich programov.