Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Osobitná správa č. 35/2018: Transparentnosť finančných prostriedkov EÚ implementovaných prostredníctvom MVO: je potrebné väčšie úsilie

Slovak icpdf.png 2 MB
18.12.2018

Mimovládne organizácie (MVO) sú dôležitými subjektmi pri plnení rozpočtu EÚ. V rokoch 2014 – 2017 Komisia viazala odhadom 11,3 mld. EUR na implementovanie prostredníctvom MVO v mnohých rozličných oblastiach politiky EÚ. V rámci nášho auditu sme preskúmali transparentnosť finančných prostriedkov EÚ implementovaných prostredníctvom MVO s osobitným zameraním na vonkajšiu činnosť, ktorá je spomedzi všetkých oblastí politiky najväčšou oblasťou, v ktorej finančné prostriedky EÚ implementujú MVO. Zistili sme, že identifikácia subjektov ako MVO v systémoch Komisie nie je spoľahlivá. Zistili sme, že výber projektov vedených MVO bol zo strany Komisie vo všeobecnosti transparentný. Postupy výberu MVO niektorých kontrolovaných orgánov OSN však neboli vždy transparentné. Komisia nezhromažďuje a nekontroluje vždy ucelené informácie o všetkých podporených MVO. Informácie o finančných prostriedkoch EÚ implementovaných prostredníctvom MVO sa uverejňujú v niekoľkých systémoch, ale zverejnené informácie sú obmedzené. Dospeli sme k záveru, že Komisia nebola dostatočne transparentná, pokiaľ ide o implementáciu finančných prostriedkov EÚ prostredníctvom MVO a je potrebné väčšie úsilie na jeho zlepšenie. Okrem toho sme vyjadrili niekoľko odporúčaní na zlepšenie transparentnosti finančných prostriedkov EÚ implementovaných prostredníctvom MVO.