Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb;Report|34448f12-ee43-4b9f-a7ed-485586c2fbf5
-->

did

Osobitná správa č. 18/2019: Emisie skleníkových plynov v EÚ: vykazujú sa dobre, ale sú potrebné lepšie informácie o zníženiach v budúcnosti

Slovak icpdf.png 2 MB
20.11.2019

EÚ je zapojená do celosvetových snáh o zníženie emisií skleníkových plynov a stanovila si za cieľ znížiť svoje emisie o 20 % do roku 2020, o 40 % do roku 2030 a o 80 až 95 % do roku 2050.

Komisia zodpovedá za preskúmanie údajov o súčasných a predpokladaných emisiách vykazovaných členskými štátmi a za navrhovanie politík a opatrení EÚ na dosiahnutie cieľov týkajúcich sa zníženia emisií.

Zistili sme, že údaje o emisiách EÚ sa vykazujú primerane, no EÚ potrebuje lepšie informácie o znižovaní emisií skleníkových plynov v budúcnosti.

Predkladáme odporúčania zamerané na zlepšenie procesu preskúmavania údajov o emisiách skleníkových plynov zo strany Komisie, a to za sektor využívania pôdy, zmien vo využívaní pôdy a lesného hospodárstva (LULUCF), a rámca pre budúce znižovanie emisií.

Osobitná správa EDA podľa článku 287 ods. 4 druhého pododseku ZFEÚ.