Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Osobitná správa č. 20/2019: Informačné systémy EÚ na podporu kontroly hraníc – silný nástroj, no väčšiu pozornosť treba venovať včasným a úplným údajom

Slovak icpdf.png 3 MB
11.11.2019

Zrušením hraničných kontrol na vnútorných hraniciach schengenského priestoru sa zdôraznil význam účinnej kontroly a dozoru nad vonkajšími hranicami schengenského priestoru. EÚ zriadila niekoľko informačných systémov s cieľom pomôcť príslušníkom pohraničnej stráže vykonávať ich kontrolu. V rámci auditu sme preskúmali, či hlavné informačné systémy EÚ pre vnútornú bezpečnosť podporujú kontrolu hraníc účinným spôsobom. Zistili sme, že príslušníci pohraničnej stráže využívajú tieto systémy čoraz častejšie a spoliehajú sa ne pri vykonávaní hraničných kontrol. V súčasnosti však tieto systémy niektoré údaje vôbec neobsahujú, zatiaľ čo ďalšie údaje nie sú úplné alebo sa nezadali včas. To znižuje účinnosť niektorých hraničných kontrol. Vyjadrujeme niekoľko odporúčaní, napr. aby sa zlepšili postupy kontroly kvality údajov a aby sa znížili oneskorenia v zadávaní údajov a skrátil čas potrebný na opravu zistených nedostatkov.

Osobitná správa EDA podľa článku 287 ods. 4 druhého pododseku ZFEÚ.