Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Osobitná správa Č. 25/2019: Kvalita údajov v rozpočtovej podpore: nedostatky v niektorých ukazovateľoch a overovaní platby variabilných tranží

Slovak icpdf.png 2 MB
12.12.2019

Rozpočtová podpora je formou pomoci EÚ, ktorá zahŕňa prevod finančných prostriedkov do štátnej pokladnice partnerskej krajiny pod podmienkou, že daná krajina splní dohodnuté podmienky na platbu. Platby rozpočtovej podpory sa uskutočňujú buď formou fixných alebo variabilných tranží. Sumy vyplatené z variabilných tranží závisia od výkonnosti, ktorú dosiahli partnerské krajiny a ktorá sa meria pomocou vopred stanovených ukazovateľov výkonnosti. Preskúmali sme, či Komisia použila relevantné a spoľahlivé údaje o výkonnosti na vyplatenie variabilných tranží rozpočtovej podpory. Dospeli sme k záveru, že jedna tretina preskúmaných ukazovateľov výkonnosti mala koncepčné nedostatky, čo umožnilo rôzne výklady, či sa ciele dosiahli. Navyše posúdenie Komisie týkajúce sa toho, či boli ukazovatele variabilných tranží splnené, nebolo vždy spoľahlivé. Vyjadrujeme niekoľko odporúčaní s cieľom zlepšiť formulovanie ukazovateľov, zvýšiť používanie ukazovateľov účinku a zlepšiť overovanie údajov o výkonnosti použitých na vyplácanie variabilných tranží.

Osobitná správa EDA podľa článku 287 ods. 4 druhého pododseku ZFEÚ.