Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Osobitná správa 02/2020: Nástroj pre MSP v praxi: účinný a inovačný program, ktorý stojí pred výzvami

Slovak icpdf.png 2 MB
22.01.2020

Cieľom nástroja EÚ pre MSP, na ktorý bola na obdobie 2014 – 2020 vyčlenená suma vo výške 3 mld. EUR, je podporovať inovácie v MSP a startupoch tým, že sa vyplní medzera vo financovaní a zvýši komercializácia výsledkov výskumu.

Posudzovali sme, či nástroj pre MSP zabezpečuje plánované prínosy. Celkovo sme dospeli k záveru, že poskytuje účinnú podporu malým a stredným podnikom pri rozvoji ich inovačných projektov a že značka EÚ pomáha spoločnostiam prilákať ďalšie investície. Komisia riadi tento nástroj kompetentným spôsobom. Odporúčame však, aby zlepšila zameranie na prijímateľov, zemepisný rozsah a výber projektov. Takisto je možné urobiť viac pre získanie ďalšieho financovania, ktoré by pomohlo uviesť inovačné projekty na trh.

Vzhľadom na to, že nástroj pre MSP na obdobie 2021 – 2027 bol prepracovaný ako súčasť Európskej rady pre inováciu (EIC), odporúčame najmä to, aby sa zachovali aspekty jeho návrhu, zlepšil sa výber projektov, posilnili sa služby podnikateľskej akcelerácie a vytvorili sa synergie s ďalšími finančnými nástrojmi.

Osobitná správa EDA podľa článku 287 ods. 4 druhého pododseku ZFEÚ.