Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Osobitná správa 08/2020: Investície EÚ v oblasti kultúrnych pamiatok: téma, ktorá si zaslúži lepšie zameranie a koordináciu

Slovak icpdf.png 4 MB
23.04.2020

Základným cieľom EÚ v oblasti kultúry, stanoveným v Zmluve, je rešpektovať bohatú kultúrnu rozmanitosť a zabezpečiť zachovávanie a zveľaďovanie európskeho kultúrneho dedičstva. Keďže kultúra je hlavne v právomoci členských štátov, Únia môže len podnecovať spoluprácu medzi nimi a podporovať alebo dopĺňať ich opatrenia.

Posúdili sme hospodárske, sociálne a kultúrne účinky investícií z EFRR do kultúrnych pamiatok a finančnú a fyzickú udržateľnosť pamiatok. Preskúmali sme prácu Komisie a posúdili 27 projektov zo siedmich členských štátov.

Záverom auditu bolo, že súčasnému rámcu chýba zameranie a na zabezpečenie účinnosti a udržateľnosti investícií z EFRR do kultúrnych pamiatok je potrebná väčšia miera koordinácie.

Osobitná správa EDA podľa článku 287 ods. 4 druhého pododseku ZFEÚ.