Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Osobitná správa 07/2020: Vykonávanie politiky súdržnosti: pomerne nízke náklady, ale nedostatočné informácie na posúdenie úspor zo zjednodušení

Slovak icpdf.png 2 MB
16.04.2020

Vykonávanie fondov politiky súdržnosti prostredníctvom operačných programov zahŕňa niekoľko činností, pri ktorých vznikajú náklady Komisii, členským štátom a prijímateľom.

Preskúmali sme, či sú náklady Komisie a členských štátov na vykonávanie fondov politiky súdržnosti porovnateľné s inými podobnými režimami, vychádzajúc z úplných, jednotných a súdržných informácií, a či informácie umožňujú analýzy a prijímanie rozhodnutí o právnych predpisoch a zjednodušení pravidiel.

Dospeli sme k záveru, že celkové náklady na vykonávanie fondov politiky súdržnosti predložené Komisiou sú nízke v porovnaní s inými fondmi EÚ a medzinárodne financovanými programami. Dospeli sme však k záveru, že Komisia nezhromaždila podkladové údaje o nákladoch, ktoré by boli dostatočne úplné, jednotné a súdržné na to, aby bolo možné použiť tieto údaje napríklad na posúdenie vplyvu zjednodušenia pravidiel EÚ na vykonávanie fondov politiky súdržnosti.

Osobitná správa EDA podľa článku 287 ods. 4 druhého pododseku ZFEÚ.