Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Osobitná správa 09/2020: Základná cestná sieť EÚ: čas na cestovanie sa skrátil, ale sieť ešte nie je plne funkčná

Slovak icpdf.png 4 MB
21.04.2020

V doprave EÚ zohrávajú cesty významnú úlohu, keďže predstavujú najväčší podiel osobnej a nákladnej dopravy. Posudzovali sme pokrok pri plnení cieľa EÚ, ktorým je dokončiť plne funkčnú základnú cestnú sieť TEN-T, a súvisiacu úlohu Komisie. Zistili sme, že rozvoj základnej cestnej siete TEN-T podporovaný finančnými prostriedkami EÚ a opatreniami Komisie napreduje, v dôsledku čoho sa dosahujú výsledky pre tých, ktorí siete využívajú na cestovanie. Niektoré kľúčové faktory však bránia plnej funkčnosti základnej cestnej siete TEN-T Odporúčame Komisii, aby si ako prioritu stanovila investície do základnej siete, posilnila monitorovacie opatrenia a svoj prístup k údržbe.

Osobitná správa EDA podľa článku 287 ods. 4 druhého pododseku ZFEÚ.