Annual Report|da0c7c0c-7192-4e43-86e4-c510271c376b;Report|34448f12-ee43-4b9f-a7ed-485586c2fbf5
-->

did

Správa Európskeho dvora audítorov o výkonnosti rozpočtu EÚ – stav na konci roka 2019

Slovak icpdf.png 9 MB
13.11.2020

Európsky dvor audítorov preskúmal výsledky výdavkových programov EÚ, ktoré boli financované z rozpočtu EÚ, na základe informácií o výkonnosti získaných z Komisie a iných zdrojov, ako aj jeho vlastného nedávneho auditu a preskúmania. Posudzoval aj spôsob, akým Komisia vypracovala výročnú správu o výkonnosti a riadení za rok 2019 a programové výkazy k rozpočtu EÚ za rok 2021, a to, či tieto správy poskytujú jasný, celkový a vyvážený prehľad o výkonnosti rozpočtu EÚ.