Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Osobitná správa 18/2020: Systém EÚ na obchodovanie s emisiami: bezodplatné prideľovanie kvót malo byť lepšie zacielené

Slovak icpdf.png 3 MB
15.09.2020

​Znižovanie emisií skleníkových plynov je jednou z hlavných výziev dnešnej doby. V rámci systému EÚ na obchodovanie s emisiami musia podniky na pokrytie svojich emisií oxidu uhličitého získať emisné kvóty. Na rozdiel od štandardnej metódy (aukcie) sa bezodplatné prideľovanie kvót uplatňuje ako prechodná metóda. Avšak vo fázach 3 aj 4 systému EU ETS bezodplatne pridelené kvóty naďalej tvoria viac než 40 % celkového počtu dostupných kvót. Zistili sme, že bezodplatne pridelené kvóty sa zacieľujú len v obmedzenej miere. Komisii predkladáme odporúčania týkajúce sa lepšieho zacielenia, ako aj lepšieho riešenia technických výziev pri revízii metodiky bezodplatného prideľovania kvót. 

Osobitná správa EDA podľa článku 287 ods. 4 druhého pododseku ZFEÚ.​