Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Osobitná správa 19/2020: Digitalizácia európskeho priemyslu: ambiciózna iniciatíva, ktorej úspech závisí od pokračujúceho záväzku EÚ, vlád a podnikov

Slovak icpdf.png 5 MB
22.09.2020

Digitalizácia sa spája s lepšou výkonnosťou podnikov, ale podniky EÚ naplno nevyužívajú výhody vyspelých technológií v oblasti inovácií. V roku 2016 začala Komisia iniciatívu digitalizácie európskeho priemyslu, ktorej cieľom bolo posilniť konkurencieschopnosť EÚ, pokiaľ ide o digitálne technológie, a zabezpečiť, aby mohol každý podnik v Európe naplno využívať digitálne inovácie.

Zistili sme, že stratégia Komisie na podporu digitalizácie európskeho priemyslu stojí na pevných základoch a má podporu členských štátov, ale na stratégie väčšiny členských štátov, ktoré sme navštívili, má obmedzený vplyv, a neobsahuje informácie o predpokladaných účinkoch. Komisia vykonala niekoľko činností na podporu zriadenia a fungovania centier digitálnych inovácií v členských štátoch. Centrá digitálnych inovácií však získali obmedzenú podporu väčšiny členských štátov, ktoré sme navštívili.

Kvalitná úroveň širokopásmového pripojenia je zásadným predpokladom digitalizácie. V posledných rokoch došlo k pokroku, ale všetkým členským štátom sa pravdepodobne nepodarí splniť ciele EÚ týkajúce sa širokopásmového pripojenia do roku 2020 a dosiahnuť ciele do roku 2025 bude ešte náročnejšie.

Odporúčame, aby Komisia spolu s členskými štátmi prijala ďalšie opatrenia týkajúce sa financovania, monitorovania, centier digitálnych inovácií a širokopásmového pripojenia.