Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb;Report|34448f12-ee43-4b9f-a7ed-485586c2fbf5
-->

did

Osobitná správa 25/2020: Únia kapitálových trhov – pomalý začiatok smerom k ambicióznemu cieľu

Slovak icpdf.png 4 MB
11.11.2020

Systém financovania reálnej ekonomiky EÚ je prevažne založený na úveroch, a preto sa značne spolieha na banky. Komisia preto iniciovala v roku 2015 akčný plán na vybudovanie úniu kapitálových trhov (ÚKT) s cieľom podporiť rozvoj a integráciu kapitálových trhov v EÚ a zabezpečiť alternatívne zdroje financovania pre podniky, okrem iného pre MSP. Akčný plán zahŕňal niekoľko opatrení, z ktorých si mnohé vyžadujú spoluprácu medzi účastníkmi trhu, členskými štátmi a európskymi inštitúciami. Celkovo sme zistili, že Komisia urobila malé kroky smerom k jej cieľu vybudovať úniu kapitálových trhov, ale s opatreniami, ktoré mohla prijať v rámci svojich právomocí, doposiaľ nedokázala podnietiť značný pokrok. Odporúčame, aby Komisia navrhla dobre zacielené opatrenia na ďalšie uľahčenie prístupu MSP na kapitálové trhy, podporovala prehĺbenejšie a lepšie integrované miestne kapitálové trhy, riešila hlavné cezhraničné prekážky brániace investíciám, vymedzila konkrétne ciele a zásadne dôležité opatrenia, ako aj vypracovala systém monitorovania únie kapitálových trhov.

Osobitná správa EDA podľa článku 287 ods. 4 druhého pododseku ZFEÚ.