Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Osobitná správa 01/2021: Plánovanie riešenia krízových situácií v rámci jednotného mechanizmu riešenia krízových situácií

Slovak icpdf.png 5 MB
14.01.2021

EÚ zriadila v roku 2014 jednotný mechanizmus riešenia krízových situácií (SRM) s cieľom zabezpečiť plynulé riešenie krízových situácií zlyhávajúcich bánk s minimálnymi dôsledkami pre daňových poplatníkov a predísť potrebe záchrany pomocou vonkajších zdrojov. Posudzovali sme primeranosť rámca politiky a organizačnej štruktúry plánovania krízových situácií, ako aj kvalitu a načasovanie plánov riešenia krízových situácií prijatých pre banky. Zistili sme, že SRM dosiahol pokrok, no chýbajú určité kľúčové prvky a ešte je potrebné urobiť ďalšie kroky. Konkrétne súbor politík zatiaľ nepredstavoval riešenie pre všetky príslušné oblasti či odhalené nedostatky. Niektoré nedostatky, ako napríklad v súvislosti s financovaním pri riešení krízových situácií alebo s harmonizáciou vnútroštátnych konkurzných konaní pre banky, musia vyriešiť zákonodarcovia. Odporúčame, aby SRB zlepšila svoje politiky plánovania riešenia krízových situácií, zabezpečila včasné prijatie a úplný súlad plánov riešenia krízových situácií s právnymi požiadavkami a pridelila dostatočný počet zamestnancov na dohľad nad plánovaním riešenia krízových situácií menej významných bánk zo strany vnútroštátnych orgánov pre riešenie krízových situácií. Vyzývame zákonodarcov, aby stanovili objektívnejšie a vyčíslené prahové hodnoty, pri ktorých sa iniciujú opatrenia včasnej intervencie.

Osobitná správa EDA podľa článku 287 ods. 4 druhého pododseku ZFEÚ.