Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Osobitná správa 02/2021: Humanitárna pomoc EÚ na vzdelávanie: pomáha deťom v núdzi, no mala by byť dlhodobejšia a dostať sa k väčšiemu počtu dievčat

Slovak icpdf.png 4 MB
21.01.2021

Komisia zvýšila podiel pomoci na vzdelávanie v núdzových a dlhotrvajúcich krízových situáciách na 10 % zo svojej celkovej humanitárnej pomoci. Posudzovali sme, ako Komisia riadila túto novú mieru podpory. Zistili sme, že projekty boli relevantné a dosiahli predpokladané výsledky, pomoc v rámci nich však dostalo menej dievčat ako chlapcov. Väčšina projektov v našej vzorke bola v porovnaní s potrebami príliš krátka a Komisia neurčila dostatok príležitostí, ako zvýšiť nákladovú účinnosť. Hoci mnohé projekty prinášali výhody pre deti aj po skončení, projekty peňažnej pomoci na vzdelávanie veľmi nepomohli znížiť závislosť prijímateľov od nej. Odporúčame poskytovať dlhodobejšie financovanie, zlepšiť analýzu nákladov, poskytovať viac podpory dievčatám a zlepšiť udržateľnosť projektov peňažnej pomoci.

Osobitná správa EDA podľa článku 287 ods. 4 druhého pododseku ZFEÚ.