Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Osobitná správa 06/2021: Finančné nástroje v politike súdržnosti pri ukončení obdobia 2007 – 2013: overovacie práce celkovo priniesli dobré výsledky, no niektoré chyby zostali

Slovak icpdf.png 2 MB
29.04.2021

Finančné nástroje boli v programovom období 2007 – 2013 dôležitou metódou financovania politiky súdržnosti. V našich predchádzajúcich auditoch týkajúcich sa týchto nástrojov sa zistilo množstvo chýb a nedostatkov v priebehu ich vykonávania. Komisia uviedla, že tieto nedostatky sa budú riešiť pri ukončení.

Zistili sme, že Komisia a členské štáty do značnej miery podnikli nevyhnutné opatrenia na overenie oprávnenosti týchto výdavkov pri ukončení. Hoci sme zistili niektoré chyby s finančným dosahom, ich práca celkovo priniesla dobré výsledky. Napriek tomu, že väčšina nedostatkov, ktoré sme zistili, bola v súvislosti s programovým obdobím 2014 – 2020 riešená, odporúčame Komisii, aby k najčastejším chybám odhaleným v auditoch poskytla pokyny. Komisii ďalej odporúčame, aby dokončila pokyny pre orgány auditu týkajúce sa poskytnutia uistenia o oprávnenosti výdavkov finančných nástrojov pri ukončení.

Osobitná správa EDA podľa článku 287 ods. 4 druhého pododseku ZFEÚ.