Special report|20d56233-5179-449f-93ac-6c9e8f3787cb
-->

did

Osobitná správa 08/2021: Podpora na riadenie vonkajších hraníc poskytovaná agentúrou Frontex: zatiaľ nie je dostatočne účinná

Slovak icpdf.png 5 MB
07.06.2021

V tomto audite sme posúdili, či agentúra Frontex účinne vykonávala svoje hlavné činnosti s cieľom prispieť k vykonávaniu európskeho integrovaného riadenia hraníc, a tým podporiť členské štáty pri predchádzaní nelegálnemu prisťahovalectvu a cezhraničnej trestnej činnosti, ich odhaľovaní a reagovaní na ne. Preskúmali sme aj pripravenosť agentúry Frontex na plnenie jej nového a rozšíreného mandátu, ktorý jej bol pridelený v roku 2019.

Dospeli sme k záveru, že podpora agentúry Frontex členským štátom/krajinám pridruženým k schengenskému priestoru v boji proti nelegálnemu prisťahovalectvu a cezhraničnej trestnej činnosti nie je dostatočne účinná. Zistili sme, že agentúra Frontex v plnej miere nevykonávala svoj mandát z roku 2016 a zdôraznili sme niekoľko rizík súvisiacich s mandátom agentúry Frontex z roku 2019.

Osobitná správa EDA podľa článku 287 ods. 4 druhého pododseku ZFEÚ.