Annual Report|da0c7c0c-7192-4e43-86e4-c510271c376b
-->

did

Výročné správy za rozpočtový rok 2020

Slovak icpdf.png 10 MB
26.10.2021

​EDA každoročne kontroluje príjmovú a výdavkovú stranu rozpočtu EÚ a poskytuje svoje stanovisko k tomu, do akej miery je ročná účtovná závierka spoľahlivá a príjmy a výdavky v súlade s príslušnými pravidlami a predpismi.

Výdavky EÚ dosiahli v roku 2020 celkovú výšku 173,3 mld. EUR, čo zodpovedá 1,1 % kombinovaného hrubého národného dôchodku 27 členských štátov EÚ a Spojeného kráľovstva. O rozpočte EÚ rozhoduje každý rok v kontexte sedemročného finančného rámca Európsky parlament a Rada. Uplynulý rok 2020 bol posledným rokom pred začiatkom nového viacročného rámca.

Za zabezpečenie riadneho plnenia rozpočtu zodpovedá v prvom rade Európska komisia spolu s ostatnými inštitúciami a orgánmi EÚ. V prípade zhruba dvoch tretín výdavkov – hlavne v oblastiach prírodných zdrojov a súdržnosti – však túto zodpovednosť spoločne nesú Komisia a členské štáty.

Naši audítori testujú vzorky transakcií s cieľom získať štatistické odhady o tom, do akej miery sú príjmy a rôzne výdavkové oblasti ovplyvnené chybami („chybovosť“).