EU audit in brief|7fec41b4-43aa-486a-a6ee-f45f8005560f;Annual Report|da0c7c0c-7192-4e43-86e4-c510271c376b
-->

did

2020 Audit EÚ v skratke

Slovak icpdf.png 2 MB
26.10.2021

​​Niekoľko slov o dokumente „Audit EÚ za rok 2020 v skratke“

Dokument „Audit EÚ za rok 2020 v skratke“ poskytuje prehľad o našich výročných správach o všeobecnom rozpočte EÚ a Európskom rozvojovom fonde za rok 2020, v ktorých predkladáme naše vyhlásenie o vierohodnosti týkajúce sa spoľahlivosti účtovnej závierky a zákonnosti a správnosti príslušných transakcií. Sú v ňom tiež opísané naše hlavné zistenia týkajúce sa príjmov a hlavných oblastí výdavkov v rámci rozpočtu EÚ a Európskeho rozvojového fondu, ako aj zistenia súvisiace s rozpočtovým a finančným riadením a kontrolou prijatia opatrení na základe našich predchádzajúcich odporúčaní.

Celé znenia správ sa nachádzajú na webovom sídle eca.europa.eu.

Európsky dvor audítorov (EDA) je nezávislý externý audítor EÚ. Varujeme pred rizikami, poskytujeme uistenie, poukazujeme na nedostatky a osvedčené postupy a poskytujeme usmernenia pre tvorcov politík a zákonodarcov EÚ týkajúce sa zlepšenia riadenia politík a programov EÚ. Prostredníctvom našej práce zabezpečujeme, aby sa občania EÚ dozvedeli, ako sa vynakladajú ich peniaze.